شرکت صنایع شیر ایران

مشخصات شرکت

نام شرکت: شرکت صنایع شیر ایران
تاریخ تاسیس: ۱۳۵۹/۸/۸
تاریخ شروع فعالیت: ۱۳۵۹/۸/۸
نوع شرکت: سهامی خاص
نوع فعالیت: خدماتی
وضعیت فعالیت: فعال
موضوع فعالیت شرکت: هلدینگ
محل فعالیت: ایران
وضعیت پذیرش در بورس: غیر بورسی
سال مالی منتهی به: اسفند
تعداد اعضای هیات مدیره: ۵
رکن مدیریت: شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
نوع مدیریت: کنترلی

سرمایه ثبتی

ردیف تاریخ سرمایه تعداد سهام روزنامه رسمی
۱۱۳۸۲/۴/۸۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰مشاهده
۲۱۳۸۷/۴/۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰مشاهده
۳۱۳۸۸/۴/۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰مشاهده
۴۱۴۰۰/۴/۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰مشاهده

اعضای هیات مدیره

ردیف نام مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ انتصاب تاریخ اتمام فعالیت نوع عضویت سمت
۱اسکندر اسکندریکارشناسی ارشدمطالعات اقتصادی خلیج فارس۱۴۰۱/۵/۴۱۴۰۲/۴/۵غیرموظفعضو هیات مدیره
۲نرگس یزدانیاندکترا و بالاترحسابداری۱۴۰۰/۴/۲۸۱۴۰۲/۴/۵غیرموظفعضو هیات مدیره
۳میثم اعتدال پورکارشناسی ارشدحقوق۱۴۰۲/۱/۱۶۱۴۰۲/۴/۵غیرموظفعضو هیات مدیره
۴سیاوش نیازی شهرکیدکترا و بالاتردکتری تخصصی۱۴۰۰/۴/۵۱۴۰۲/۴/۵غیرموظفعضو هیات مدیره
۵عبدالامیر باروتکوبدکترا و بالاتربیوتکنولوژی۱۴۰۰/۹/۹۱۴۰۲/۴/۵موظفرئیس هیات مدیره

مدیرعامل

نام مدیرعامل: عبدالامیر باروتکوب
تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۹/۱۲
تاریخ اتمام فعالیت: ۱۴۰۲/۴/۵

عملکرد ماهانه

ردیف سال مالی ماه درآمد شناسایی شده طی دوره منتهی به تاریخ گزارش درآمد شناسایی شده از اول سال مالی جاری تا دوره مورد گزارش درآمد شناسایی شده دوره مشابه سال مالی قبل بودجه سال مالی جاری درآمد شناسایی شده کل سال مالی قبل دانلود فایل
۱۱۴۰۱فروردین۱۲,۲۷۶,۹۶۱۱۲,۲۷۶,۹۶۱۸,۱۶۹,۲۱۷۲۱۷,۳۳۳,۱۲۵۱۲۵,۸۶۷,۰۵۷دانلود
۲۱۴۰۱اردیبهشت۱۳,۲۸۶,۱۷۲۲۵,۵۴۹,۴۳۵۱۶,۳۴۹,۵۰۵۲۱۷,۳۳۳,۱۲۵۱۲۵,۸۶۷,۰۵۷دانلود
۳۱۴۰۱خرداد۱۷,۳۷۰,۱۸۷۴۲,۹۳۳,۲۹۲۲۵,۵۷۶,۷۰۱۲۱۷,۳۳۳,۱۲۵۱۲۵,۸۶۷,۰۵۷دانلود
۴۱۴۰۱تیر۲۰,۴۷۳,۹۳۸۶۷,۹۳۳,۴۹۸۳۸,۲۱۴,۴۴۲۲۱۰,۱۲۴,۸۳۴۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵دانلود
۵۱۴۰۱تیر۲۰,۴۷۳,۹۳۸۶۷,۹۳۳,۴۹۸۳۸,۲۱۴,۴۴۲۲۱۰,۱۲۴,۸۳۴۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵دانلود
۶۱۴۰۱مرداد۲۰,۵۲۹,۸۰۴۸۸,۷۹۵,۳۸۳۴۷,۸۴۹,۰۵۲۲۱۰,۱۲۴,۸۳۴۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵دانلود
۷۱۴۰۱شهریور۲۱,۳۹۹,۴۹۲۱۱۰,۰۳۲,۶۷۵۶۰,۹۱۲,۴۲۱۲۱۰,۱۲۴,۸۳۴۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵دانلود
۸۱۴۰۱مهر۲۲,۱۳۵,۱۳۱۱۳۲,۲۹۹,۹۲۹۷۱,۴۱۸,۰۴۱۲۴۶,۹۲۸,۰۲۱۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵دانلود
۹۱۴۰۱آبان۲۴,۴۷۷,۴۱۷۱۵۶,۸۸۱,۶۵۳۸۲,۶۴۵,۹۹۵۲۴۶,۹۲۸,۰۲۱۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵دانلود
۱۰۱۴۰۱آذر۲۲,۷۹۵,۱۶۷۱۷۹,۵۱۷,۳۱۴۹۴,۶۳۰,۶۷۱۲۴۶,۸۳۸,۰۲۰۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵دانلود
۱۱۱۴۰۱دی۲۰,۵۲۸,۰۶۵۱۹۹,۸۹۳,۵۲۱۱۰۵,۹۵۸,۴۵۷۲۴۶,۸۳۸,۰۲۰۱۳۵,۱۱۲,۳۶۷دانلود
۱۲۱۴۰۱بهمن۲۱,۳۱۶,۹۷۸۲۲۰,۷۳۲,۲۲۰۱۱۶,۵۲۶,۵۲۸۲۴۶,۸۳۸,۰۲۰۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵دانلود
۱۳۱۴۰۱اسفند۰۰۰۰۰دانلود
۱۴۱۴۰۱اسفند۲۱,۲۲۷,۰۲۶۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵۲۵۶,۴۹۵,۰۵۷۱۳۵,۵۰۳,۴۸۵دانلود
۱۵۱۴۰۲فروردین۰۰۰۰۰دانلود
۱۶۱۴۰۲مرداد۰۰۰۰۰دانلود
۱۷۱۴۰۲شهریور۰۰۰۰۰دانلود
۱۸۱۴۰۲فروردین۲۲,۱۱۷,۵۶۴۲۲,۱۱۷,۵۶۴۱۳,۳۱۶,۶۴۸۳۵۶,۷۸۵,۰۶۵۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱دانلود
۱۹۱۴۰۲اردیبهشت۲۱,۰۴۷,۶۸۸۴۲,۵۱۸,۳۶۱۲۵,۹۳۲,۸۱۷۳۵۶,۷۸۵,۰۶۵۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱دانلود
۲۰۱۴۰۲خرداد۲۲,۲۴۵,۸۳۷۶۲,۸۱۸,۶۹۶۴۴,۵۳۷,۸۴۶۳۵۶,۷۸۵,۰۶۵۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱دانلود
۲۱۱۴۰۲تیر۲۳,۰۳۹,۸۶۵۸۶,۵۷۸,۳۷۵۶۱,۹۸۹,۰۸۴۳۵۶,۷۸۵,۰۶۵۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱دانلود
۲۲۱۴۰۲مرداد۲۶,۶۳۹,۵۵۳۱۱۷,۵۹۶,۶۷۲۸۴,۲۰۱,۱۳۷۳۵۶,۷۸۵,۰۶۵۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱دانلود
۲۳۱۴۰۲شهریور۲۵,۳۹۲,۷۹۱۱۴۲,۴۸۹,۵۲۴۱۰۳,۰۹۰,۰۱۲۳۵۶,۷۸۵,۰۶۵۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱دانلود
۲۴۱۴۰۲مهر۲۷,۶۹۵,۸۹۵۱۶۹,۴۴۶,۵۳۵۱۲۴,۴۵۷,۴۷۰۳۵۶,۷۸۵,۰۶۵۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱دانلود
۲۵۱۴۰۲آبان۲۷,۳۵۴,۸۳۹۲۰۲,۰۶۶,۷۱۹۱۵۱,۳۱۱,۰۹۰۳۵۶,۷۸۵,۰۶۵۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱دانلود
۲۶۱۴۰۲آذر۲۶,۶۳۳,۵۵۲۲۲۸,۷۰۸,۵۸۵۱۷۲,۹۷۹,۰۶۶۳۵۶,۷۸۵,۰۶۵۲۵۴,۷۲۴,۳۱۱دانلود

عملکرد مالی دوره

ردیف سال مالی دوره وضعیت حسابرسی خلاصه سود و زیان خلاصه ترازنامه فایل صورت مالی
۱۱۴۰۰۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹حسابرسی نشدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۲۱۳۹۸۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹حسابرسی شدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۳۱۳۹۹۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹حسابرسی شدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۴۱۳۹۷۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹حسابرسی شدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۵۱۴۰۰۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱حسابرسی شدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۶۱۴۰۰۹ ماهه اول منتهی به ۹/۳۱حسابرسی نشدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۷۱۴۰۰۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹حسابرسی نشدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۸۱۴۰۰۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹حسابرسی نشدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۹۱۴۰۰۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹حسابرسی شدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۱۰۱۴۰۰۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱حسابرسی نشدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۱۱۱۴۰۱۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱حسابرسی شدهمشاهدهمشاهدهدانلود
۱۲۱۴۰۱۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹حسابرسی شدهمشاهدهمشاهدهدانلود
صورت سود و زیان صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 31,227,129
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 26,022,375
سود (زیان) ناخالص 5,204,754
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 3,876,083
سایر درآمدها 74,991
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 1,403,662
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 334,209
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 59,176
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 1,128,629
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 1,128,629
ترازنامه صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 133,535
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 551
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 3,519,715
دریافتنی‌های بلند مدت 14,534
سایر دارایی‌ها 20,952
جمع دارایی‌های غیر جاری 3,689,287
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 915
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 2,917,608
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 1,132
موجودی نقد 62,252
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 2,981,907
جمع دارایی‌ها 6,671,194
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 1,400,000
افزایش سرمایه در جریان 0
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 140,000
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 2,524,744
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 4,064,744
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 37,433
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 37,433
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 396,654
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 2,172,100
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 263
جمع بدهی‌های جاری 2,569,017
جمع بدهی‌ها 2,606,450
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 6,671,194
صورت سود و زیان صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1398
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 1,135,088
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص 1,135,088
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 255,679
سایر درآمدها 0
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 879,409
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 0
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 1,418,265
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 2,297,674
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 2,297,674
ترازنامه صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1398
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 131,890
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 24,139
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 4,819,714
دریافتنی‌های بلند مدت 49,626
سایر دارایی‌ها 20,952
جمع دارایی‌های غیر جاری 5,046,321
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 1,203
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 2,386,980
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 1,132
موجودی نقد 40,905
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 2,430,220
جمع دارایی‌ها 7,476,541
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 1,400,000
افزایش سرمایه در جریان 0
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 140,000
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 4,822,418
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 6,362,418
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 46,620
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 46,620
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 464,638
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 602,745
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 120
جمع بدهی‌های جاری 1,067,503
جمع بدهی‌ها 1,114,123
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 7,476,541
صورت سود و زیان صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1399
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 2,561,610
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص 2,561,610
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 365,421
سایر درآمدها 0
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 2,196,189
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 0
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 3,210,043
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 5,406,232
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 5,406,232
ترازنامه صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1399
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 142,063
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 25,636
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 6,701,718
دریافتنی‌های بلند مدت 69,234
سایر دارایی‌ها 20,952
جمع دارایی‌های غیر جاری 6,959,603
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 3,162
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 5,338,657
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 1,132
موجودی نقد 60,776
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 5,403,727
جمع دارایی‌ها 12,363,330
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 1,400,000
افزایش سرمایه در جریان 0
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 140,000
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 8,268,650
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 9,808,650
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 74,379
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 74,379
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 444,935
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 2,035,366
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 0
جمع بدهی‌های جاری 2,480,301
جمع بدهی‌ها 2,554,680
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 12,363,330
صورت سود و زیان صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1397
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 36,242,148
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 27,978,743
سود (زیان) ناخالص 8,263,405
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 5,588,270
سایر درآمدها 122,358
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 2,797,493
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 373,192
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 339,087
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 2,763,388
مالیات 463,090
سود (زیان) خالص پس از مالیات 2,300,298
ترازنامه صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1397
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 133,535
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 551
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 3,519,715
دریافتنی‌های بلند مدت 14,534
سایر دارایی‌ها 20,952
جمع دارایی‌های غیر جاری 3,689,287
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 915
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 2,917,608
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 1,132
موجودی نقد 62,252
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 2,981,907
جمع دارایی‌ها 6,671,194
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 1,400,000
افزایش سرمایه در جریان 0
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 140,000
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 2,524,744
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 4,064,744
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 37,433
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 37,433
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 396,654
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 2,172,100
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 263
جمع بدهی‌های جاری 2,569,017
جمع بدهی‌ها 2,606,450
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 6,671,194
صورت سود و زیان صورت مالی ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1400
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 61,760,124
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 48,734,413
سود (زیان) ناخالص 13,025,711
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 8,752,431
سایر درآمدها 184,700
سایر هزینه‌ها 128,950
سود (زیان) عملیاتی 4,329,030
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 721,299
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 75,185
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 3,682,916
مالیات 376,272
سود (زیان) خالص پس از مالیات 3,306,644
ترازنامه صورت مالی ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1400
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 136,910
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 25,986
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 6,841,052
دریافتنی‌های بلند مدت 75,345
سایر دارایی‌ها 20,952
جمع دارایی‌های غیر جاری 7,100,245
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 11,187
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 5,260,410
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 4
موجودی نقد 69,687
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 5,341,288
جمع دارایی‌ها 12,441,533
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 1,400,000
افزایش سرمایه در جریان 1,600,000
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 140,000
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 4,184,068
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 7,324,068
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 72,616
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 72,616
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 509,008
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 4,535,841
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 0
جمع بدهی‌های جاری 5,044,849
جمع بدهی‌ها 5,117,465
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 12,441,533
صورت سود و زیان صورت مالی ۹ ماهه اول منتهی به ۹/۳۱ سال 1400
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 105,739,741
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 86,425,973
سود (زیان) ناخالص 19,313,768
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 12,774,284
سایر درآمدها 22,138
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 6,561,622
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 1,146,275
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 1,081,218
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 6,496,565
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 6,496,565
ترازنامه صورت مالی ۹ ماهه اول منتهی به ۹/۳۱ سال 1400
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 136,910
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 25,986
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 6,841,052
دریافتنی‌های بلند مدت 75,345
سایر دارایی‌ها 20,952
جمع دارایی‌های غیر جاری 7,100,245
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 11,187
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 5,260,410
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 4
موجودی نقد 69,687
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 5,341,288
جمع دارایی‌ها 12,441,533
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 1,400,000
افزایش سرمایه در جریان 1,600,000
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 140,000
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 4,184,068
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 7,324,068
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 72,616
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 72,616
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 509,008
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 4,535,841
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 0
جمع بدهی‌های جاری 5,044,849
جمع بدهی‌ها 5,117,465
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 12,441,533
صورت سود و زیان صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 135,220,474
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 108,894,139
سود (زیان) ناخالص 26,326,335
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 17,289,452
سایر درآمدها 0
سایر هزینه‌ها 244,910
سود (زیان) عملیاتی 8,791,973
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 1,664,468
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 933,065
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 8,060,570
مالیات 1,612,150
سود (زیان) خالص پس از مالیات 6,448,420
ترازنامه صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 0
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 0
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 0
دریافتنی‌های بلند مدت 0
سایر دارایی‌ها 0
جمع دارایی‌های غیر جاری 0
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 0
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 0
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 0
موجودی نقد 0
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 0
جمع دارایی‌ها 0
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 0
افزایش سرمایه در جریان 0
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 0
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 0
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 0
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 0
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 0
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 0
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 0
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 0
جمع بدهی‌های جاری 0
جمع بدهی‌ها 0
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 0
صورت سود و زیان صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 125,867,057
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 100,546,235
سود (زیان) ناخالص 25,320,822
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 17,054,808
سایر درآمدها 367,038
سایر هزینه‌ها 549,383
سود (زیان) عملیاتی 8,083,669
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 1,681,955
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 454,042
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 6,855,756
مالیات 1,077,588
سود (زیان) خالص پس از مالیات 5,778,168
ترازنامه صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 13,629,463
سرمایه‌گذاری در املاک 2,289,749
دارایی‌های نامشهود 198,143
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 672,185
دریافتنی‌های بلند مدت 1,056,039
سایر دارایی‌ها 614,094
جمع دارایی‌های غیر جاری 18,459,673
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 1,960,563
موجودی مواد و کالا 23,400,418
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 12,855,100
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 196,651
موجودی نقد 3,612,031
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 87,197
جمع دارایی‌های جاری 42,111,960
جمع دارایی‌ها 60,571,633
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 1,400,000
افزایش سرمایه در جریان 1,600,000
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 668,055
سایر اندوخته‌ها 4,556,099
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 3,212,591
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 11,436,745
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 922,085
ذخیره مزایای پایان خدمت 3,001,989
پرداختنی‌های بلند مدت 4,352
جمع بدهی‌های غیر جاری 3,928,426
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 27,875,566
مالیات پرداختنی 1,785,702
سود سهام پرداختنی 3,697,389
تسهیلات مالی 10,932,283
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 915,522
جمع بدهی‌های جاری 45,206,462
جمع بدهی‌ها 49,134,888
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 60,571,633
صورت سود و زیان صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 135,503,485
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 109,642,158
سود (زیان) ناخالص 25,861,327
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 16,935,184
سایر درآمدها 410,233
سایر هزینه‌ها 1,671,278
سود (زیان) عملیاتی 7,665,098
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 1,681,955
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 1,317,367
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 7,300,510
مالیات 1,218,263
سود (زیان) خالص پس از مالیات 6,082,247
ترازنامه صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1400
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 13,629,463
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 198,143
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 361,727
دریافتنی‌های بلند مدت 1,056,039
سایر دارایی‌ها 2,880,224
جمع دارایی‌های غیر جاری 18,125,596
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 2,414,366
موجودی مواد و کالا 23,487,120
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 13,828,221
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 196,651
موجودی نقد 3,612,031
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 87,197
جمع دارایی‌های جاری 43,625,586
جمع دارایی‌ها 61,751,182
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 1,400,000
افزایش سرمایه در جریان 1,600,000
صرف سهام 4,555,099
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 668,055
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 3,300,016
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 11,523,170
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 922,085
ذخیره مزایای پایان خدمت 2,743,169
پرداختنی‌های بلند مدت 378,820
جمع بدهی‌های غیر جاری 4,044,074
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 28,850,946
مالیات پرداختنی 1,785,702
سود سهام پرداختنی 3,699,485
تسهیلات مالی 10,932,283
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 915,522
جمع بدهی‌های جاری 46,183,938
جمع بدهی‌ها 50,228,012
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 61,751,182
صورت سود و زیان صورت مالی ۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱ سال 1400
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 31,227,129
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 26,022,375
سود (زیان) ناخالص 5,204,754
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 3,876,083
سایر درآمدها 74,991
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 1,403,662
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 334,209
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 59,176
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 1,128,629
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 1,128,629
ترازنامه صورت مالی ۳ ماهه اول منتهی به ۳/۳۱ سال 1400
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 0
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 0
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 0
دریافتنی‌های بلند مدت 0
سایر دارایی‌ها 0
جمع دارایی‌های غیر جاری 0
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 0
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 0
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 0
موجودی نقد 0
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 0
جمع دارایی‌ها 0
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 0
افزایش سرمایه در جریان 0
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 0
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 0
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 0
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 0
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 0
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 0
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 0
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 0
جمع بدهی‌های جاری 0
جمع بدهی‌ها 0
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 0
صورت سود و زیان صورت مالی ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1401
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 0
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص 0
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 0
سایر درآمدها 0
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 0
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 0
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 0
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 0
ترازنامه صورت مالی ۶ ماهه اول منتهی به ۶/۳۱ سال 1401
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 0
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 0
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 0
دریافتنی‌های بلند مدت 0
سایر دارایی‌ها 0
جمع دارایی‌های غیر جاری 0
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 0
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 0
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 0
موجودی نقد 0
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 0
جمع دارایی‌ها 0
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 0
افزایش سرمایه در جریان 0
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 0
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 0
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 0
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 0
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 0
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 0
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 0
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 0
جمع بدهی‌های جاری 0
جمع بدهی‌ها 0
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 0
صورت سود و زیان صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1401
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 0
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص 0
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 0
سایر درآمدها 0
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 0
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 0
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 0
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 0
ترازنامه صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ سال 1401
دارایی‌های غیر جاری دارایی‌های ثابت مشهود 0
سرمایه‌گذاری در املاک 0
دارایی‌های نامشهود 0
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت 0
دریافتنی‌های بلند مدت 0
سایر دارایی‌ها 0
جمع دارایی‌های غیر جاری 0
دارایی‌های جاری پیش‌پرداخت‌ها 0
موجودی مواد و کالا 0
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری 0
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت 0
موجودی نقد 0
دارایی‌های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش 0
جمع دارایی‌های جاری 0
جمع دارایی‌ها 0
حقوق مالکانه و بدهی‌ها سرمایه 0
افزایش سرمایه در جریان 0
صرف سهام 0
صرف سهام خزانه 0
اندوخته قانونی 0
سایر اندوخته‌ها 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی 0
سود انباشته 0
سهام خزانه 0
جمع حقوق مالکانه 0
بدهی‌های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت 0
پرداختنی‌های بلند مدت 0
جمع بدهی‌های غیر جاری 0
حقوق مالکانه و بدهی‌ها پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری 0
مالیات پرداختنی 0
سود سهام پرداختنی 0
تسهیلات مالی 0
ذخایر 0
پیش دریافت‌ها 0
جمع بدهی‌های جاری 0
جمع بدهی‌ها 0
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 0

عملکرد تلفیقی سالانه

ردیف سال مالی وضعیت حسابرسی خلاصه سود و زیان
۱۱۳۹۷حسابرسی نشدهمشاهده
۲۱۳۹۸حسابرسی شدهمشاهده
۳۱۳۹۸حسابرسی شدهمشاهده
۴۱۳۹۷حسابرسی شدهمشاهده
۵۱۳۹۹حسابرسی شدهمشاهده
۶۱۴۰۰حسابرسی شدهمشاهده
۷۱۴۰۱حسابرسی شدهمشاهده
صورت سود و زیان عملکرد تلفیقی سال 1397
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 31,227,129
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 28,043,376
سود (زیان) ناخالص 3,183,753
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 5,701,124
سایر درآمدها 355,590
سایر هزینه‌ها 272,950
سود (زیان) عملیاتی -2,434,731
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 373,192
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی -199,444
سود (زیان) خالص قبل از مالیات -3,007,367
مالیات 484,101
سود (زیان) خالص پس از مالیات -3,491,468
صورت سود و زیان عملکرد تلفیقی سال 1398
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 36,242,148
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 28,043,376
سود (زیان) ناخالص 8,198,772
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 5,701,124
سایر درآمدها 355,590
سایر هزینه‌ها 272,950
سود (زیان) عملیاتی 2,580,288
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 373,192
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی -199,444
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 2,007,652
مالیات 484,101
سود (زیان) خالص پس از مالیات 1,523,551
صورت سود و زیان عملکرد تلفیقی سال 1398
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 56,863,402
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 46,499,579
سود (زیان) ناخالص 10,363,823
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 7,585,640
سایر درآمدها 265,937
سایر هزینه‌ها 232,846
سود (زیان) عملیاتی 2,811,274
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 614,949
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 1,663,403
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 3,859,728
مالیات 479,573
سود (زیان) خالص پس از مالیات 3,380,155
صورت سود و زیان عملکرد تلفیقی سال 1397
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 36,242,148
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 28,043,376
سود (زیان) ناخالص 8,198,772
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 5,701,124
سایر درآمدها 355,590
سایر هزینه‌ها 272,950
سود (زیان) عملیاتی 2,580,288
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 373,192
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی -199,444
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 2,007,652
مالیات 484,101
سود (زیان) خالص پس از مالیات 1,523,551
صورت سود و زیان عملکرد تلفیقی سال 1399
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 89,331,961
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 72,955,284
سود (زیان) ناخالص 16,376,677
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 11,546,028
سایر درآمدها 649,012
سایر هزینه‌ها 1,431,552
سود (زیان) عملیاتی 4,048,109
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 998,430
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 286,518
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 3,336,197
مالیات 704,086
سود (زیان) خالص پس از مالیات 2,632,111
صورت سود و زیان عملکرد تلفیقی سال 1400
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 135,503,485
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 109,642,158
سود (زیان) ناخالص 25,861,327
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 16,935,184
سایر درآمدها 410,233
سایر هزینه‌ها 1,671,278
سود (زیان) عملیاتی 7,665,098
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 1,681,955
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 1,317,367
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 7,300,510
مالیات 1,218,263
سود (زیان) خالص پس از مالیات 6,082,247
صورت سود و زیان عملکرد تلفیقی سال 1401
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 254,724,311
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 207,080,571
سود (زیان) ناخالص 47,643,740
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 29,810,656
سایر درآمدها 227,938
سایر هزینه‌ها 2,419,170
سود (زیان) عملیاتی 15,641,852
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 1,979,968
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 718,964
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 14,380,848
مالیات 3,016,809
سود (زیان) خالص پس از مالیات 11,364,039

بودجه

ردیف سال مالی خلاصه سود و زیان برنامه مدیریت
۱۱۴۰۰مشاهدهمشاهده
۲۱۴۰۱مشاهدهمشاهده
۳۱۴۰۱مشاهدهمشاهده
۴۱۴۰۲مشاهدهمشاهده
صورت سود و زیان بودجه سال 1400
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 149,901,543
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 126,465,621
سود (زیان) ناخالص 23,435,922
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 16,285,596
سایر درآمدها 621,534
سایر هزینه‌ها 66,916
سود (زیان) عملیاتی 7,704,944
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 1,638,740
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 268,531
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 6,334,735
مالیات 1,330,294
سود (زیان) خالص پس از مالیات 5,004,441
صورت سود و زیان بودجه سال 1401
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 0
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص 0
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 0
سایر درآمدها 0
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 0
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 0
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 0
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 0
صورت سود و زیان بودجه سال 1401
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 0
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص 0
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 0
سایر درآمدها 0
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 0
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 0
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 0
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 0
صورت سود و زیان بودجه سال 1402
سود (زیان) ناخالص درآمدهای عملیاتی 0
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص 0
سود (زیان) عملیاتی هزینه‌های فروش، اداری، عمومی 0
سایر درآمدها 0
سایر هزینه‌ها 0
سود (زیان) عملیاتی 0
سود (زیان) ناخالص هزینه‌های مالی 0
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی 0
سود (زیان) خالص قبل از مالیات 0
مالیات 0
سود (زیان) خالص پس از مالیات 0

مجامع

ردیف تاریخ مجمع نوع مجمع
۱۱۳۹۷/۴/۳۱عادی
۲۱۳۹۹/۱۰/۲۱عادی به‌طور فوق‌العاده
۳۱۴۰۰/۴/۵عادی
۴۱۴۰۰/۴/۵عادی به‌طور فوق‌العاده
۵۱۴۰۱/۴/۲۹عادی
۶۱۴۰۲/۴/۷عادی